CodeForge QQ客服 CodeForge 400电话 客服电话 4006316121
首页 » 源代码 » 野火K60的直立程序

野火K60的直立程序

zmj183
发布于2015-07-09 09:31:47
源码作者
浏览次数:
下载次数:2
下载所需积分:1 
源码分类 Tags:
源码分类 所属分类:
算法算法 CC

分享有礼! 》

  • 请点击右侧的分享按钮,把本代码分享到各社交媒体。
  • 通过您的分享链接访问Codeforge,每来2个新的IP,您将获得0.1 积分的奖励。
  • 通过您的分享链接,每成功注册一个用户,该用户在Codeforge上所获得的每1个积分,您都将获得0.2 积分的分成奖励。

代码介绍

应用背景

基于野火K60的直立的程序,拿来就可以用。改改参数,就可以直立了。建议学习这个程序之前看看清华的直立方案的视频。对理解程序有很大帮助,用的是融合滤波。配合虚拟示波器看融合后的波形是否跟踪的很好。

关键技术

野火,K60,清华直立方案,融合滤波,虚拟示波器,
云测速

源码文件列表

温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
...
名称 大小 修改日期
01.97 kB
01.97 kB
01.97 kB
MK60_it.h920.00 B2013-11-14|23:25
include.h1.44 kB2013-11-14|23:34
MK60_it.c469.00 B2013-10-23|11:57
control.c5.70 kB2013-12-11|20:41
control.h1.12 kB2013-12-11|20:37
main.c2.16 kB2013-12-11|13:07
01.97 kB
01.97 kB
FIRE_ASCII.h667.00 B2013-11-02|10:06
FIRE_BMP.h2.74 kB2013-10-30|16:07
FIRE_LCD.h5.27 kB2013-12-07|00:38
FIRE_LCD_CH.h937.00 B2013-11-10|20:34
FIRE_LCD_ILI9341.h2.06 kB2013-11-07|16:46
FIRE_LCD_ST7735R.h4.29 kB2013-11-24|12:47
FIRE_LCD_ST7735S.h4.29 kB2013-11-09|13:09
FIRE_LED.H968.00 B2013-10-07|14:24
FIRE_MK60_conf.h3.86 kB2013-11-28|17:11
FIRE_MMA7455.h3.37 kB2013-10-08|15:45
FIRE_NRF24L0.h1.82 kB2013-10-23|10:33
FIRE_NRF24L0_MSG.h1.87 kB2013-10-15|11:07
FIRE_OV7725_Eagle.h1.89 kB2013-12-03|17:28
FIRE_OV7725_REG.h4.61 kB2013-10-08|15:45
FIRE_OV7725_Wolf.h1.98 kB2013-10-08|15:49
FIRE_PORT_cfg.h5.09 kB2013-10-23|11:57
FIRE_RTC_count.h1.17 kB2013-10-08|15:45
FIRE_SCCB.h1.37 kB2013-11-23|09:14
FIRE_TSL1401.h1.49 kB2013-12-06|01:15
FIRE_UI_VAR.h3.43 kB2013-10-22|23:56
FIRE_camera.h1.69 kB2013-11-17|21:39
FIRE_key.h1.86 kB2013-10-08|15:47
FIRE_key_event.h336.00 B2013-10-08|15:45
fire_img2sd.h209.00 B2013-10-30|17:00
fire_sd_app.h727.00 B2013-11-02|15:12
01.97 kB
FIRE_ASCII.c11.23 kB2013-11-02|10:06
FIRE_BMP.c6.60 kB2013-10-30|16:00
FIRE_LCD.c10.65 kB2013-11-24|15:55
FIRE_LCD_CH.c5.29 kB2013-11-02|09:54
FIRE_LCD_ILI9341.c8.57 kB2013-12-02|18:56
FIRE_LCD_ST7735R.c10.12 kB2013-11-24|12:43
FIRE_LCD_ST7735S.c10.11 kB2013-11-17|21:40
FIRE_LED.C1.66 kB2013-10-23|11:57
FIRE_MK60_conf.c11.00 kB2013-10-23|11:57
FIRE_MMA7455.c1.90 kB2013-10-23|11:57
FIRE_NRF24L0.c18.48 kB2013-11-17|21:45
FIRE_NRF24L0_MSG.c4.45 kB2013-12-04|21:05
FIRE_OV7725_Eagle.c7.06 kB2013-11-26|13:42
FIRE_OV7725_Wolf.c6.94 kB2013-11-12|20:54
FIRE_RTC_count.C5.91 kB2013-08-28|15:14
FIRE_SCCB.c6.60 kB2013-11-23|10:38
FIRE_TSL1401.c6.49 kB2013-12-06|01:16
FIRE_UI_VAR.c9.64 kB2013-11-04|12:36
FIRE_camera.c0.00 B2013-10-08|15:45
FIRE_key.c7.36 kB2013-10-29|11:08
FIRE_key_event.c2.74 kB2013-12-04|21:22
fire_img2sd.c1.72 kB2013-10-30|17:02
fire_sd_app.c969.19 kB2013-11-02|20:42
01.97 kB
01.97 kB
01.97 kB
iar.h304.00 B2013-10-08|15:45
system_MK60DZ10.h901.00 B2013-10-23|11:57
MK60_DWT.h556.00 B2013-10-23|11:57
MK60_SysTick.h1.24 kB2013-12-02|13:38
MK60_adc.h3.48 kB2013-12-01|21:55
MK60_can.h3.12 kB2013-12-02|19:28
MK60_dac.h707.00 B2013-10-23|11:57
MK60_dma.h4.33 kB2013-11-17|21:43
MK60_flash.h2.11 kB2013-11-12|15:40
MK60_flexbus.h1.09 kB2013-10-23|11:57
MK60_ftm.h2.70 kB2013-12-11|15:39
MK60_gpio.h6.41 kB2013-10-23|11:57
MK60_gpio_cfg.h35.39 kB2013-10-13|18:31
MK60_i2c.h1.08 kB2013-10-23|11:57
MK60_lptmr.h2.07 kB2013-10-23|11:57
MK60_mcg.h2.22 kB2013-11-12|15:40
MK60_pit.h2.83 kB2013-10-23|11:57
MK60_port.h4.96 kB2013-10-23|11:57
MK60_rtc.h824.00 B2013-10-23|11:57
MK60_sdhc.h7.48 kB2013-12-03|23:56
MK60_spi.h1.47 kB2013-10-23|11:57
MK60_uart.h2.20 kB2013-10-23|11:57
MK60_usb.h1.53 kB2013-11-12|15:40
MK60_wdog.h929.00 B2013-10-23|11:57
common.h24.66 kB2013-11-12|15:34
01.97 kB
MK10DZ10.h759.87 kB2013-10-08|15:55
MK20DZ10.h790.62 kB2013-10-08|15:55
MK30DZ10.h843.37 kB2013-10-08|15:55
MK40DZ10.h874.07 kB2013-10-08|15:55
MK50DZ10.h753.65 kB2013-10-08|15:55
MK51DZ10.h837.23 kB2013-10-08|15:55
MK52DZ10.h829.06 kB2013-10-08|15:55
MK53DZ10.h914.70 kB2013-10-08|15:55
MK60DZ10.h868.39 kB2013-10-08|15:55
MK60F12.h1.09 MB2011-10-07|23:15
MK60F15.h1.09 MB2013-10-23|16:12
MK61F12.h1.12 MB2011-10-07|23:15
MK61F15.h1.12 MB2011-10-07|23:15
MK70F12.h1.12 MB2011-10-07|23:15
MK70F15.h1.12 MB2011-10-07|23:15
misc.h1.19 kB2013-10-08|15:45
vectors.h19.14 kB2013-10-08|15:53
01.97 kB
01.97 kB
startup_MK60DZ10.s885.00 B2013-07-08|16:40
system_MK60DZ10.c4.60 kB2013-10-23|11:57
MK60_DWT.c1.33 kB2013-11-02|08:46
MK60_PIT.c5.59 kB2013-10-23|11:57
MK60_SysTick.c2.74 kB2013-10-24|15:11
MK60_adc.c7.69 kB2013-10-23|11:57
MK60_can.c18.03 kB2013-12-02|19:38
MK60_dac.c2.03 kB2013-10-23|11:57
MK60_dma.c7.23 kB2013-11-14|20:08
MK60_flash.c11.17 kB2013-11-12|15:40
MK60_flexbus.c4.00 kB2013-12-02|16:11
MK60_ftm.c25.29 kB2013-10-23|11:57
MK60_gpio.c4.83 kB2013-10-23|11:57
MK60_i2c.c9.18 kB2013-11-12|20:49
MK60_lptmr.c17.58 kB2013-12-02|12:28
MK60_mcg.c11.21 kB2013-11-12|15:40
MK60_port.c2.93 kB2013-10-23|11:57
MK60_rtc.c3.56 kB2013-10-23|11:57
MK60_sdhc.c25.76 kB2013-11-12|20:50
MK60_spi.c15.89 kB2013-11-17|19:52
MK60_uart.c19.25 kB2013-10-23|11:57
MK60_usb.c4.90 kB2013-11-12|20:51
MK60_wdog.c3.37 kB2013-10-23|11:57
misc.c2.20 kB2013-10-23|11:57
vectors.c5.36 kB2013-10-23|11:57
01.97 kB
01.97 kB
01.97 kB
arm_common_tables.h1.06 kB2013-10-08|15:46
arm_math.h247.13 kB2013-10-08|15:46
core_cm0.h32.70 kB2013-10-08|15:46
core_cm3.h71.23 kB2013-10-30|16:37
core_cm4.h80.00 kB2013-10-30|16:37
core_cm4_simd.h24.77 kB2013-10-08|15:46
core_cmFunc.h15.38 kB2013-10-08|15:46
core_cmInstr.h15.72 kB2013-10-08|15:46
iar_cortexM4l_math.a814.43 kB2013-05-23|12:30
01.97 kB
00readme.txt6.35 kB2013-05-23|12:30
diskio.c14.57 kB2013-11-12|15:18
diskio.h3.16 kB2013-10-08|15:46
ff.c167.89 kB2013-10-20|14:20
ff.h13.91 kB2013-10-20|14:42
ffconf.h9.19 kB2013-11-12|15:19
integer.h365.00 B2013-10-08|15:46
01.97 kB
cc932.c255.01 kB2013-10-08|15:46
cc936.c739.47 kB2013-10-30|14:51
cc949.c579.62 kB2013-10-08|15:46
cc950.c460.18 kB2013-10-08|15:46
ccsbcs.c30.71 kB2013-10-08|15:46
syscall.c4.73 kB2013-10-08|15:46
01.97 kB
FIRE_USB_COM.inf2.83 kB2013-10-21|12:03
FslTypes.h508.00 B2013-10-08|15:46
USB.c13.04 kB2013-10-25|17:16
USB_CDC.c2.06 kB2013-11-17|23:40
USB_CDC.h1.05 kB2013-10-25|14:45
USB_Desc.h10.35 kB2013-10-08|15:46
usb.h6.51 kB2013-10-08|15:46
01.97 kB
01.97 kB
01.97 kB
01.97 kB
fire_Kinetis.out254.58 kB2015-03-02|22:16
01.97 kB
fire_Kinetis.map34.52 kB2015-03-02|22:16
01.97 kB
FIRE_ASCII.o5.62 kB2015-03-02|22:15
FIRE_ASCII.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_BMP.o16.65 kB2015-03-02|22:15
FIRE_BMP.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
FIRE_LCD.o36.48 kB2015-03-02|22:15
FIRE_LCD.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
FIRE_LCD_CH.o24.20 kB2015-03-02|22:15
FIRE_LCD_CH.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_LCD_ILI9341.o4.45 kB2015-03-02|22:15
FIRE_LCD_ILI9341.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_LCD_ST7735R.o35.80 kB2015-03-02|22:15
FIRE_LCD_ST7735R.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_LCD_ST7735S.o35.82 kB2015-03-02|22:15
FIRE_LCD_ST7735S.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_LED.o11.84 kB2015-03-02|22:15
FIRE_LED.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
FIRE_MK60_conf.o17.50 kB2015-03-02|22:15
FIRE_MK60_conf.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_MMA7455.o9.50 kB2015-03-02|22:15
FIRE_MMA7455.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_NRF24L0.o36.13 kB2015-03-02|22:15
FIRE_NRF24L0.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_NRF24L0_MSG.o14.43 kB2015-03-02|22:15
FIRE_NRF24L0_MSG.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_OV7725_Eagle.o25.46 kB2015-03-02|22:15
FIRE_OV7725_Eagle.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_OV7725_Wolf.o25.34 kB2015-03-02|22:15
FIRE_OV7725_Wolf.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_RTC_count.o15.65 kB2015-03-02|22:15
FIRE_RTC_count.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
FIRE_SCCB.o27.52 kB2015-03-02|22:15
FIRE_SCCB.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_TSL1401.o35.09 kB2015-03-02|22:15
FIRE_TSL1401.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_UI_VAR.o35.15 kB2015-03-02|22:15
FIRE_UI_VAR.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
FIRE_key.o21.66 kB2015-03-02|22:15
FIRE_key.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
FIRE_key_event.o11.09 kB2015-03-02|22:15
FIRE_key_event.pbi1.35 kB2015-03-02|22:09
MK60_DWT.o8.25 kB2015-03-02|22:15
MK60_DWT.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_PIT.o13.59 kB2015-03-02|22:15
MK60_PIT.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_SysTick.o13.98 kB2015-03-02|22:15
MK60_SysTick.pbi1.34 kB2015-03-02|22:10
MK60_adc.o16.83 kB2015-03-02|22:15
MK60_adc.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_can.o35.11 kB2015-03-02|22:15
MK60_can.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_dac.o9.10 kB2015-03-02|22:15
MK60_dac.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_dma.o12.07 kB2015-03-02|22:15
MK60_dma.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_flash.o15.34 kB2015-03-02|22:15
MK60_flash.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
MK60_flexbus.o6.68 kB2015-03-02|22:15
MK60_flexbus.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
MK60_ftm.o27.87 kB2015-03-02|22:15
MK60_ftm.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_gpio.o16.63 kB2015-03-02|22:15
MK60_gpio.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_i2c.o16.62 kB2015-03-02|22:15
MK60_i2c.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_it.o2.71 kB2015-03-02|22:15
MK60_it.pbi1.32 kB2015-03-02|22:09
MK60_lptmr.o26.61 kB2015-03-02|22:15
MK60_lptmr.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
MK60_mcg.o16.46 kB2015-03-02|22:15
MK60_mcg.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_port.o12.04 kB2015-03-02|22:15
MK60_port.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_rtc.o12.50 kB2015-03-02|22:15
MK60_rtc.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_sdhc.o22.78 kB2015-03-02|22:15
MK60_sdhc.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_spi.o17.99 kB2015-03-02|22:15
MK60_spi.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
MK60_uart.o39.76 kB2015-03-02|22:15
MK60_uart.pbi1.33 kB2015-03-02|22:10
MK60_usb.o18.20 kB2015-03-02|22:15
MK60_usb.pbi1.33 kB2015-03-02|22:10
MK60_wdog.o12.72 kB2015-03-02|22:15
MK60_wdog.pbi1.33 kB2015-03-02|22:10
USB.o55.71 kB2015-03-02|22:15
USB.pbi1.32 kB2015-03-02|22:11
USB_CDC.o12.53 kB2015-03-02|22:15
USB_CDC.pbi1.33 kB2015-03-02|22:11
control.o24.27 kB2015-03-02|22:15
control.pbi1.32 kB2015-03-02|22:09
diskio.o25.45 kB2015-03-02|22:15
diskio.pbi1.33 kB2015-03-02|22:10
ff.o115.72 kB2015-03-02|22:15
ff.pbi1.32 kB2015-03-02|22:11
fire_Kinetis.pbd5.24 kB2015-03-02|22:11
fire_img2sd.o13.80 kB2015-03-02|22:15
fire_img2sd.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
fire_sd_app.o176.38 kB2015-03-02|22:15
fire_sd_app.pbi1.34 kB2015-03-02|22:09
main.o13.82 kB2015-03-02|22:15
main.pbi1.32 kB2015-03-02|22:09
misc.o12.84 kB2015-03-02|22:15
misc.pbi1.33 kB2015-03-02|22:09
startup_MK60DZ10.o1.77 kB2015-03-02|22:15
system_MK60DZ10.o16.72 kB2015-03-02|22:15
system_MK60DZ10.pbi1.35 kB2015-03-02|22:10
vectors.o8.16 kB2015-03-02|22:15
vectors.pbi1.33 kB2015-03-02|22:10
config0.00 B2015-07-09|09:18
config1.98 kB2010-10-28|03:30
config2.15 kB2010-11-12|03:41
config1.99 kB2010-10-28|03:30
config1.98 kB2010-10-28|03:30
config2.16 kB2010-11-12|03:41
config1.98 kB2010-10-28|03:30
config1.99 kB2010-10-28|03:30
config2.17 kB2010-11-12|03:41
config1.98 kB2010-10-28|03:30
config3.66 kB2013-07-08|04:19
config3.63 kB2013-07-08|04:19
fire_Kinetis.dep45.74 kB2015-03-02|22:15
fire_Kinetis.ewd102.06 kB2013-11-12|20:17
fire_Kinetis.ewp103.72 kB2013-12-11|13:02
fire_Kinetis.eww166.00 B2013-07-07|17:41
01.97 kB
fire_Kinetis.cspy.bat1.17 kB2015-03-02|22:09
fire_Kinetis.eww174.00 B2013-07-07|22:05
01.97 kB
fire_Kinetis.wsdt3.56 kB2015-03-02|22:15
删除临时文件.bat232.00 B2013-11-12|20:26
野火初学123论坛.url114.00 B2013-12-06|11:18
云测速

资源评论

(提交有效评论获得积分)
评论内容不能少于15个字,不要超出160个字。
jinhaowen
2016-03-15

非常给力,刚好是我需要的,点赞。

darko1924
2016-04-16

Very nice code! thank you for uploading it

pomelo_wang
2017-02-24

非常有用的代码 谢谢学长的分享 给了我们很大的帮助

Kamisuy
2017-03-15

非常有用的代码 谢谢学长的分享 给了我们很大的帮助

707932347
2017-09-02

想下载下来看一下,学习一下,谢谢分享

Herscon
2017-11-08

很棒的程序,能进行有效的学习借鉴。

tgfff
2018-07-16

非常给力,刚好是我需要的,点赞。

  • 1
  • 第1页
  • 共1页

野火K60的直立程序 (2.97 MB)

需要 1 积分
您持有 积分

CodeForge积分(原CF币)全新升级,功能更强大,使用更便捷,不仅可以用来下载海量源代码马上还可兑换精美小礼品了 了解更多

您的积分不足,优惠套餐快速获取 30 积分

订单支付完成后,积分将自动加入到您的账号。以下是优惠期的人民币价格,优惠期过后将恢复美元价格。

更多付款方式:网银PayPal

上传代码,免费获取CodeForge积分

您本次下载所消耗的积分将转交上传作者。

同一源码,30天内重复下载,只扣除一次积分。

登录 CodeForge

还没有CodeForge账号? 立即注册
关注微博
联系客服

Switch to the English version?

Yes
CodeForge 英文版
No
CodeForge 中文版

完善个人资料,获价值¥30元积分奖励!

^_^"呃 ...

Sorry!这位大神很神秘,未开通博客呢,请浏览一下其他的吧
好的